خانه / ۱۳۹۵ / خرداد

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »

تعطيلي دو روزه سينما همزمان با ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي

سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: سينماهاي كشور به دليل سالروز ارتحال امام خميني (ره) و قيام ۱۵ خرداد ماه تعطيل است.

ادامه مطلب »
bigtheme