آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۴

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »

مراسم تشييع پيكر زنده ياد ولي الله مومني با حضور جمع كثيري از هنرمندان كشور در خانه سينما برگزار شد

پيكر هنرمند فقيد عرصه بازيگري و دوبله سينماي ايران زنده‌ياد ولي‌الله مومني صبح روز دهم دي‌ماه با حضور اعضاي هيات مديره خانه سينما و جمع كثيري از هنرمندان سينما -تئاترو تلويزيون كشور از ساختمان وصال خانه سينما به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع شد.

ادامه مطلب »
bigtheme